Förhållningssätt och metoder hos oss på Supporta Omsorg

Ungdomarna på Supporta Omsorg möts av ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt, vilket innebär att det vilar på inlärningspsykologiska principer.

De dagliga mötena med ungdomarna präglas av MI (Motiverande Samtal) och ett målinriktat arbete. Syftet är att stödja ungdomarnas motivation till att stärka och vidmakthålla de skyddande faktorer som finns och sträva efter att vända eventuella riskfaktorer till skyddsfaktorer. Det kan innebära varierande insatser vilka beskrivs nedan.

  • Dagligt stöd av en ungdomscoach i syfte att vidareutveckla en god vardagsstruktur med fungerande rutiner för skola/sysselsättning, fritid, kost, sömn och motion.
  • Stöd i att bli helt självständig gällande allmändagliga sysslor så som att handla, laga mat, sköta städning, tvätt och att vara aktsam om sitt boende.
  • Stödjande insatser med målet att kunna ansvara för en välfungerande egen ekonomi.
  • Beteendeförändrande insatser för att vid behov utveckla sociala färdigheter och färdigheter för att känna igen och hantera svåra känslor och impulsiva tankar.
  • Stöd att återuppta, prova på eller påbörja fritidsaktiviteter.
  • Stödjande insatser att upprätthålla och eventuellt utveckla prosociala kontakter i familj och nätverk.
  • Samverkande insatser med till exempel skola, hälso- och sjukvård och beroendevård.
  • Stödjande insatser när det gäller att få förståelse för samhället och myndigheter.

I stödboendet och i familjehemmet kan vi även erbjuda ”boosters” och repetition av Återfallsprevention och ART (Aggression Replacemet Training) om ungdomen har tidigare erfarenhet av programmen.

Ungdomscoacherna arbetar målinriktat och enskilt tillsammans med varje ungdom utifrån individuella genomförandeplaner som är upprättade i samråd med socialtjänsten och ungdomarna själva.