Familjehem2018-12-30T16:23:41+01:00

Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar

De behöver då komma till en familj där de kan få trygghet, omsorg och kärlek. Ett familjehem är en familj eller person som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. Vi på Supporta Omsorg har familjehem i Västra Götalands län.

Att vara familjehemsförälder är ett ansvarsfullt och givande uppdrag. Dock bör man som familjehem vara väl medveten om att de barn och ungdomar som placeras har varit med om varierande grad av traumatiska händelser. Därför ger Supporta Omsorg ordentligt stöd till våra familjehem för att hjälpa dem i deras roll och uppdrag. Vi håller tät kontakt och ger våra familjehem regelbunden handledning.

Familjehemmen får stöd från vårt erfarna team som består av familjehemskonsulent, socialarbetare och stödpersoner.

Vi erbjuder familjehemsutbildningar till nya familjehem för att försäkra oss om att de är redo för uppgiften och kan utvecklas på rätt sätt under placeringens gång. Vi tror att en tydlig och ärlig kommunikation gentemot ett placerat barn eller ungdom och alla andra berörda parter är en nödvändighet för att kunna lyckas bra.

Fyll i en intresseanmälan här på sidan eller kontakta oss. Inom kort återkopplar vi till dig för ett första samtal. En utredare kommer på ett första besök hemma hos dig, för att fortsätta samtalet kring att vara familjehemsförälder. Vid fortsatt utredningsprocess fylls en ansökningshandling i med kompletterande uppgifter om dig och din familj. Familjehemskonsulenten gör en fördjupad utredning med flertalet hembesök för att lära känna dig och din familj. Även referenspersoner som utses av er kommer att kontaktas. Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret, socialregistret och hos Kronofogden kommer att begäras. Utredningen sammanställs och en bedömning av om ni anses lämpade att ha uppdrag genom oss kommuniceras med er.

Geir Nyckel
Verksamhetsutvecklare / familjehemskonsulent
Telefon: 073-748 10 22

Intresseanmälan

Fyll i samtliga uppgifter nedan så kontaktar vi dig snarast.

Civilstånd: EnsamståendeGift/sambo

Erfarenhet av att vara familjehem: NejJa

Pågående placeringar: NejJa

Möjlighet att vara hemma: NejJa

Hemmavarande barn: NejJa

Vanliga frågor om familjehem

Vad är ett familjehem?

Ibland händer det att barn inte kan bo kvar i sin familj. Det kan bero på en mängd olika orsaker. Då behövs du. Du som vill öppna ditt hem och välkomna ett barn i familjen.

Det händer att ordet familjehem förväxlas med fosterhem. Fosterhem är en gammal benämning, men har ungefär samma innebörd. Du blir barnets extra förälder, för en kortare eller längre tid. Ibland under resten av barnets uppväxt.

Varför behövs det familjehem?

Alla barn kan inte bo hemma. Det finns de föräldrar som, trots kärleken till sina barn, inte har förmågan att ta hand om dem. Det kan till exempel bero på psykisk ohälsa eller missbruk. Det kan också vara så att barnen får egna svårigheter vilket kan leda till att föräldrarna inte klarar av sin föräldraroll.

När ett barn inte kan bo hemma kan det behövas ett familjehem, ett hem som är utrett av oss men även Socialtjänsten. Oftast samtycker föräldrarna själva till att barnet placeras i en annan familj men ibland händer det att Socialtjänsten måste omhänderta barn mot föräldrarnas vilja.

De lagar som styr omhändertaganden och familjehemsplaceringar är Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). När ett barn behöver placeras i familjehem är det Socialtjänsten som beslutar om vilken familj barnet ska bo hos och de upprättar ett uppdrag till familjen och till Supporta Omsorg. Socialtjänsten följer upp barnet under hela placeringstiden genom att regelbundet besöka barnet och familjehemmet.

Hur bör ett familjehem vara?

Ett familjehem är en helt ”vanlig” familj som har resurser och tid att lägga på ett placerat barn. Det finns inga krav på hur familjekonstellationerna ska se ut, man kan vara två vuxna eller en, ha egna barn eller inte. Det finns heller inga krav på vilken boendeform man ska ha men det behöver finnas ett eget rum till det placerade barnet. Ett familjehem behöver ha tålamod, vara kärleksfulla och ha en stabil situation. Vi matchar det barnet som ska placeras med en familj som passar just det barnets behov.

Hur blir man familjehem?

Steg ett är att du fyller i intresseanmälan på den här sidan efter att ni i familjen är överens om att ni vill veta mer om vad det innebär att vara familjehem. En utredare kommer på ett första besök hemma hos dig, för att fortsätta samtalet kring att vara familjehemsförälder. Om vi och ni är överens om att gå vidare med processen inleds en utredning. Det kommer då att ske flertalet hembesök för att vi ska lära känna dig och din familj. Vi kommer bland annat att ställa om er bakgrund, er nuvarande situation och om vad ni har för framtidsplaner. Även referenspersoner som utses av er kommer att kontaktas. I utredningen ingår därför en kontroll av registret hos Socialtjänsten, Rikspolisstyrelsen, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten.

Utredningen sammanställs och en bedömning av om ni anses lämpade att ha uppdrag genom oss kommuniceras med er.

Får familjehem ekonomisk ersättning?

Ja, familjehemmen får ekonomisk ersättning på månadsbasis. Hur stor ersättningen är varierar från fall till fall och beräknas bland annat utifrån barnets behov och ålder. Ersättningen delas upp i två delar, som båda följer de rekommendationer som finns från Sveriges Kommuner och Landsting. Det ena är en omkostnadsdel som ska täcka samtliga utgifter för det placerade barnet och den andra delen är arvode, det är den ersättning som familjehemmet får för det uppdrag och den tid som läggs ned.