HVB

Målgruppen är flickor och pojkar 16-21 år med missbruksproblematik. Vi har även god erfarenhet av psykiatriska- och neuropsykiatriska diagnoser samt beteendeproblematik. Vi utgår från evidensbaserade metoder som har sin grund i ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt. Den KBT-baserad missbruksbehandlingen består bland annat av:

  • Kartläggning av problembilden där gemensamma mål fastställs.
  • Strukturerade MI-samtal.
  • ÅP (Återfallsprevention)
  • ART (Aggression Replacemet Training).
  • Fysisk träning.
  • Sysselsättning.
HVB Supporta Omsorg
HVB Supporta Omsorg
HVB Supporta Omsorg